Żłobek

Standardy ochrony Małoletnich

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) w Niepublicznym Żłobku Chatka Maluszka w Krakowie wprowadzone zostają Standardy Ochrony Małoletnich.

Niniejszy dokument został stworzony, aby zapewnić wychowankom Niepublicznego Żłobka Chatka Maluszka harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników żłobka jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw. Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji.

Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych o zapoznanie się ze Standardami Ochrony Małoletnich obowiązującymi w żłobku. Treść i wszelkie szczegóły dostępne są w załączniku.
Standardy Ochrony Małoletnich

Żłobek

Zapraszamy do naszych żłobków Chatka Maluszka, które mieszczą się przy:

 • ul. Trybuny Ludów 71
 • ul. Klonowica 24

Misją Niepublicznego Żłobka „Chatka Maluszka” jest wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, w domowej atmosferze.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Maluchy uczęszczające do naszego żłobka mają pierwszeństwo w rekrutacji do naszych przedszkoli po ukończeniu 2,5 roku.

Każdy z naszych żłobków:

 • spełnia wszelkie wymagania Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  znowelizowanej 1 stycznia 2018 r.

 • posiada pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej

 • posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jako Niepubliczny Żłobek Chatka Maluszka pod numerem 7330.2.7.2013 (ul. Trybuny Ludów) oraz pod numerem 7330.2.19.2018 (ul. Klonowica 24)

 • posiada dofinansowanie z UMK i programu RKO

Program edukacyjny składa się z właściwie dobranych elementów nowatorskich programów dydaktycznych. Jego atrakcyjność polega na założeniu wszechstronnego przygotowania dzieci do dalszej edukacji.

Program żłobka obejmuje

 • zabawy dydaktyczne; opowiadanie bajek, porównywanie cech przedmiotów, rozróżnianie kolorów, naukę piosenek, wierszyków, poznawanie najbliższego otoczenia, obserwację zmian zachodzących w przyrodzie, rozróżnianie zwierząt, owoców, warzyw, pór roku itp.

 • zabawy ruchowe; ćwiczenia ruchowo-naśladowcze, ćwiczenia orientacyjno-porządkowe, zabawy z elementami rzutu, chwyt celowania, podskok, pokonywanie przeszkód, zabawy kołowe, zabawy przy muzyce oraz zabawy z piosenką, ćwiczenia zapobiegających płaskostopiu

 • zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne; rysowanie, malowanie farbami, darcie papieru, lepienie z plasteliny, wykorzystywanie masy solnej, klejenie, sznurowanie, nawlekanie, dopasowywanie kształtów, budowanie z klocków

Żłobek „Chatka Maluszka” zapewnia profesjonalną opiekę nad dziećmi także w ramach realizowanego projektu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci. Zespół specjalistów w składzie: lekarz pediatra, psycholog, logopeda, rehabilitant, oligofrenopedagog prowadzi bezpośrednie działania z dzieckiem i jego rodziną w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci.

W naszym programie znajduje się wiele zajęć dodatkowych: gimnastyka dla smyka, zabawy z językiem angielskim, bajkoterapia, ćwiczenia buzi i języka, a także zajęcia umuzykalniające.

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W roku 2024 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

 • 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);
 • 6 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

Dofinansowanie pobytu w żłobku