Żłobek

Dofinansowano z dotacji celowych Programu Maluch+ 2021 w kwotach;
11 520 zł dla żłobka przy ul. Trybuny Ludów 71, 30-660 Kraków
13 440 zł dla żłobka przy ul. Klonowica 24, 30-654 Kraków.

Kwoty te w przeliczeniu na jedno dziecko wynoszą 80 zł.

Misją Niepublicznego Żłobka „Chatka Maluszka” jest wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, w domowej atmosferze.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Prowadzimy zajęcia adaptacyjne, wszystko odbywa się w miłej atmosferze, czas upływa na zorganizowanej zabawie.

 • spełnia wszelkie wymagania Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  znowelizowanej 1 stycznia 2018 r.

 • posiada pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej

 • posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa i od dnia 12.02.2013 r. widnieje w rejestrze żłobków pod numerem 7330.2.7.2013 jako Niepubliczny Żłobek Chatka Maluszka

 • w związku z powyższym Żłobek Chatka Maluszka będzie posiadał dofinansowanie

 • czesne za 8h i więcej będzie wynosić 650 zł ( po odliczeniu dotacji UMK i Maluch + )

Program edukacyjny składa się z właściwie dobranych elementów nowatorskich programów dydaktycznych. Jego atrakcyjność polega na założeniu wszechstronnego przygotowania dzieci do dalszej edukacji.

Program żłobka

 • zabawach dydaktycznych; opowiadaniu bajek, porównywaniu cech przedmiotów, rozróżnianiu kolorów, nauce piosenek, wierszyków, poznawaniu najbliższego otoczenia, obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, rozróżnianiu zwierząt, owoców, warzyw, pór roku itp.

 • zabawach ruchowych; ćwiczeniach ruchowo-naśladowczych, ćwiczeniach orientacyjno-porządkowych, zabawach z elementami rzutu, chwytu celowania, podskoku, pokonywania przeszkód, zabawach kołowych, zabawach przy muzyce oraz zabawach z piosenką, ćwiczeniach zapobiegających płaskostopiu

 • zabawach manipulacyjno-konstrukcyjnych; rysowaniu, malowaniu farbami, darciu papieru, lepieniu z plasteliny, wykorzystywaniu masy solnej, klejeniu, sznurowaniu, nawlekaniu, dopasowywaniu kształtów, budowaniu z klocków

Obecnie trwa rekrutacja skierowana do rodziców dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Kraków, którzy spełniają następujące wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie:

 • są bez zatrudnienia

 • przebywają na urlopie wychowawczym

 • przebywają na urlopie macierzyńskim, ale deklarują powrót do czynnego życia zawodowego. W/w chętnie wrócą do pracy zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci/ka, po umożliwieniu im opieki nad dzieckiem w żłobku

Jeżeli chcesz powrócić do pracy zawodowej, zapisz Dziecko do Naszego Żłobka. Będzie tu bezpieczne i radosne, a fachowa, wielospecjalistyczna kadra zapewni kompleksowe wsparcie w zakresie Jego potrzeb psychofizycznych i intelektualnych.

Żłobek „Chatka Maluszka” zapewnia profesjonalną opiekę nad dziećmi także w ramach realizowanego projektu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci. Zespół specjalistów w składzie: lekarz pediatra, psycholog, logopeda, rehabilitant, oligofrenopedagog prowadzi bezpośrednie działania z dzieckiem i jego rodziną w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci.

W naszym programie znajduje się wiele zajęć dodatkowych: gimnastyka dla smyka, zabawy z językiem angielskim, bajkoterapia, ćwiczenia buzi i języka, a także zajęcia umuzykalniające.

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W roku 2021 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

 • 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);
 • 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

Program Maluch+

Żłobek uczestnicy w programie Maluch+.