Przedszkole

Standardy ochrony Małoletnich

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) w Publicznym Przedszkolu "Chatka Maluszka" w Krakowie wprowadzone zostają Standardy Ochrony Małoletnich.

Niniejszy dokument został stworzony, aby zapewnić wychowankom Publicznego Przedszkola „Chatka Maluszka” harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw. Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji.

Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych o zapoznanie się ze Standardami Ochrony Małoletnich obowiązującymi w przedszkolu. Treść i wszelkie szczegóły dostępne są w załączniku.
Standardy ochrony małoletnich

Przedszkole Publiczne

Jesteśmy publicznym przedszkolem wpisanym na listę placówek oświatowych pod numerem 4422.100. Lokal spełnia wszelkie wymogi określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 roku.

Zapraszamy do naszych oddziałów przedszkola Chatka Maluszka, które znajdują się pod adresami:

 • Trybuny Ludów 71
 • Klonowica 24
 • Łużycka 42

Przedszkole „Chatka Maluszka” realizuje założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) oraz organizuje zabawy i zajęcia wykraczające poza Podstawę Programową.

Uzupełnienie realizowanych programów

W zakresie edukacji językowej i przygotowania do nauki czytania i pisania:

 • „Glottodydaktyka” prof. B.Rocławskiego
 • nauka czytania i pisania – integrowanie metod I. Majchrzak, G. Domana

 • Metoda dobrego startu – prof. M. Bogdanowicz

W zakresie edukacji matematycznej:

 • ”Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

W zakresie edukacji ruchowej:

 • „Ruch rozwijający” W. Sherborne

 • metoda gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, A.M. Kniessów

 • Pedagogika Zabawy – Klanza

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy zarówno tradycyjne jak i nowoczesne metody oraz formy pracy.

WSPIERAMY SIĘ również ELEMENTAMI PEDAGOGIKI MARII MONTESSORII , której istotą jest indywidualne podejście do każdego dziecka po to, by mogło rozwijać się według własnych, stworzonych przez siebie planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

Przedszkole Chatka Maluszka zapewnia dzieciom opiekę logopedyczną, psychologiczną oraz pedagoga specjalnego i terapeuty. Współpracujemy z poradnią pedagogiczno-psychologiczną.

Nasze przedszkole przygotowało także ofertę zajęć dodatkowych, które pomogą w ogólnym rozwoju przedszkolaka i odkryciu swoich zainteresowań.

Wszystkie zajęcia dopasowane są do wieku i możliwości dzieci, a formy pracy stosowane przez prowadzących pozwalają na wspaniałą zabawę:

 • język angielski – edukacja dwujęzyczna

 • rytmika z umuzykalnieniem

 • nauka tańca

 • zajęcia z terapii ręki

 • gimnastyka dla Smyka (z elem. korekty)

 • zajęcia logopedyczne

 • zajęcia kulinarne

 • szachy

 • nauka gry na instrumentach – pianino, skrzypce

Język angielski „all the time”!

W przedszkolu „Chatka Maluszka” dzieci mają kontakt z językiem angielskim każdego dnia. 

Nauczyciele wprowadzają dzieci w świat języka angielskiego poprzez szeroka gamę gier, zabaw, piosenek, rymowanek oraz historyjek obrazkowych. Ważnym celem naszego programu jest uwrażliwienie dzieci na język angielski poprzez osłuchanie z nim dziecka. Rozwijamy w ten sposób podstawowe umiejętności, takie jak rozumienie mowy (czyli słuchanie) oraz znajomość słownictwa.

Kładąc nacisk na rozwój rozumienia mowy, znajomości słownictwa oraz wykształceniu społecznie pożądanych postaw, staramy się jednocześnie zaszczepić w dziecku pozytywne skojarzenia związane z nauką języka obcego, gdyż jest to podstawą jego dalszych sukcesów w tej dziedzinie.

Oprócz zajęć typowo edukacyjnych, nasi wychowankowie uczestniczą w różnych uroczystościach, imprezach i wycieczkach. Tradycją przedszkola są:

 • spotkania z interesującymi ludźmi

 • wyjścia do kina, teatru, muzeum

 • współpraca z innymi przedszkolami oraz domami kultury