Żłobek

Szanowni Państwo

Działając na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy, że Publiczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek Chatka Maluszka w Krakowie będą zamknięte  do 24 maja 2020r na chwilę obecną. Przedszkole w dalszym ciągu będzie kontynuować zdalną realizację podstawy programowej, a Panie ze żłobka nadal będą wysyłać do Państwa propozycje zajęć dla dzieci. Bardzo Państwu dziękujemy za mailową informacje o frekwencji , często zawierającą Państwa obawy czy plany.

Mam świadomość, na jakie zagrożenia mogą być narażeni nasi podopieczni, pracownicy oraz Rodzice, dlatego razem z Organem Prowadzącym oraz w konsultacji ze specjalistą BHP współpracującym z przedszkolem i żłobkiem, staramy się przygotować placówki pod kontem bezpieczeństwa higienicznego. Jesteśmy też w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, do której kierujemy nurtujące nas pytania i prosimy o wskazówki w rozwiązywaniu problemów(wytyczne GIS). Uważamy, że Rodzice mają prawo do pełnej wiedzy, także w zakresie ryzyka, związanego z uczęszczaniem ich dzieci do przedszkola i żłobka w okresie pandemii. Przygotowujemy procedury, mające zabezpieczyć nas wszystkich przed narażaniem się na chorobę, oraz nową organizację placówek. Wszystkie procedury, regulaminy, oświadczenia, które zostaną przygotowane będą zamieszczone na naszej stronie www.chatkamaluszka.pl dla Państwa. Informację o planowanym terminie otworzenia Przedszkola i Żłobka w nowym reżimie sanitarnym, podamy Państwu po otrzymaniu uszczegółowionych wytycznych wraz z rekomendacją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, jednakże nie będzie to wcześniej niż przed 24 maja 2020r.

Z poważaniem
dyr Agnieszka Dennis Dziwisz

Misją Niepublicznego Żłobka „Chatka Maluszka” jest wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, w domowej atmosferze.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Prowadzimy zajęcia adaptacyjne, wszystko odbywa się w miłej atmosferze, czas upływa na zorganizowanej zabawie.

 • spełnia wszelkie wymagania Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  znowelizowanej 1 stycznia 2018 r.

 • posiada pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej

 • posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa i od dnia 12.02.2013 r. widnieje w rejestrze żłobków pod numerem 7330.2.7.2013 jako Niepubliczny Żłobek Chatka Maluszka

 • w związku z powyższym Żłobek Chatka Maluszka będzie posiadał dofinansowanie

 • czesne za 8h i więcej będzie wynosić 650 zł ( po odliczeniu dotacji UMK i Maluch + )

Program edukacyjny składa się z właściwie dobranych elementów nowatorskich programów dydaktycznych. Jego atrakcyjność polega na założeniu wszechstronnego przygotowania dzieci do dalszej edukacji.

Program żłobka

 • zabawach dydaktycznych; opowiadaniu bajek, porównywaniu cech przedmiotów, rozróżnianiu kolorów, nauce piosenek, wierszyków, poznawaniu najbliższego otoczenia, obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, rozróżnianiu zwierząt, owoców, warzyw, pór roku itp.

 • zabawach ruchowych; ćwiczeniach ruchowo-naśladowczych, ćwiczeniach orientacyjno-porządkowych, zabawach z elementami rzutu, chwytu celowania, podskoku, pokonywania przeszkód, zabawach kołowych, zabawach przy muzyce oraz zabawach z piosenką, ćwiczeniach zapobiegających płaskostopiu

 • zabawach manipulacyjno-konstrukcyjnych; rysowaniu, malowaniu farbami, darciu papieru, lepieniu z plasteliny, wykorzystywaniu masy solnej, klejeniu, sznurowaniu, nawlekaniu, dopasowywaniu kształtów, budowaniu z klocków

Obecnie trwa rekrutacja skierowana do rodziców dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Kraków, którzy spełniają następujące wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie:

 • są bez zatrudnienia

 • przebywają na urlopie wychowawczym

 • przebywają na urlopie macierzyńskim, ale deklarują powrót do czynnego życia zawodowego. W/w chętnie wrócą do pracy zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci/ka, po umożliwieniu im opieki nad dzieckiem w żłobku

Jeżeli chcesz powrócić do pracy zawodowej, zapisz Dziecko do Naszego Żłobka. Będzie tu bezpieczne i radosne, a fachowa, wielospecjalistyczna kadra zapewni kompleksowe wsparcie w zakresie Jego potrzeb psychofizycznych i intelektualnych.

Żłobek „Chatka Maluszka” zapewnia profesjonalną opiekę nad dziećmi także w ramach realizowanego projektu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci. Zespół specjalistów w składzie: lekarz pediatra, psycholog, logopeda, rehabilitant, oligofrenopedagog prowadzi bezpośrednie działania z dzieckiem i jego rodziną w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci.

W naszym programie znajduje się wiele zajęć dodatkowych: gimnastyka dla smyka, zabawy z językiem angielskim, bajkoterapia, ćwiczenia buzi i języka, a także zajęcia umuzykalniające.

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W roku 2020 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

 • 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);
 • 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

Program Maluch+

Żłobek uczestnicy w programie Maluch+.