Aktualności z Chatki

13 03. 2020

W sprawie rekrutacji!

W sprawie rekrutacji ! W związku z  zaistniałą sytuacją, mają Państwo możliwość przesyłania skanów wniosków - Kart zapisu dziecka do przedszkola - na naszą pocztę mailową chatkamaluszka@chatkamaluszka.pl wraz z załącznikami. O oryginały poprosimy później.

12 03. 2020

!! Informacja

Drodzy Rodzice! Decyzją Wojewody Małopolskiego wszystkie żłobki zostają już od jutra, tj. 13.03.2020 (piątek) zamknięte do 25.03.2020. Dyżurujące oddziały naszego Przedszkola są na ul. Trybuny Ludów 71.

11 03. 2020

!! Ogłoszenie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Drodzy Rodzice! W związku z decyzją Rządu wszystkie placówki od poniedziałku tj. 16.03.2020r są zamknięte na okres dwóch tygodni do 25.03.2020r. W czwartek oraz w piątek nasze przedszkole pełni dyżur w związku z czym prosimy aby, w miarę możliwości, dzieci pozostały w domu. Decyzją Dyrekcji oraz Kuratorium dzieci z objawami chorobowymi (nawet KATAR, KASZEL) nie będą przyjmowane na teren placówki.

17 02. 2020

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Harmonogram rekrutacji Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach: 10 lutego – 20 lutego 2020r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021r; 24 lutego – 28 lutego 2020r. – podpisywanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkole; 02 marca - 31 marca 2020 r. – wydawanie i składanie przez rodziców wniosków wraz z dokumentami    potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym; 02 marca – 01 kwietnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe; 24 kwietnia 2020 r. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Ponadto rodzice, którzy podali we wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową;

3 03. 2019

Terminy REKRUTACJI 2019/2020

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020  PRZEDSZKOLE NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ! KARTĘ ZGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY DOSTARCZAĆ OSOBIŚCIE!  21 lutego – 28 lutego 2019 r.– składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 11 – 22 marca 2019 r. – podpisywanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne. 04 – 29 marca 2019 r.– przyjmowanie nowych wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 04 marca – 10 kwietnia 2019 r. – weryfikacja wniosków przez Przedszkola - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. 26 kwietnia 2019 r. 9.00 - Ogłoszenie wyników rekrutacji. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach / szkołach uczestniczących w rekrutacji, a rodzice, którzy podali we wniosku adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. 29 kwietnia – 10 maj 2019 - Podpisywanie umów dla dzieci nowo przyjętych z Przedszkolem. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu. 13 maja 2019 r. godz. 12.00–

3 03. 2019

Rekrutacja 2019/2020 rozpoczęta.

UCHWAŁA NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 2) przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej. § 2. 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczbę punktów za te kryteria: 1) droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie

18 02. 2018

Rekrutacja 2018/2019

Numer kontaktowy w sprawie rekrutacji: 881 499 141 Publiczne Przedszkole Chatka Maluszka nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Planowane terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 1 lutego – 9 lutego 2018 r. - Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 19 lutego –  2 marca 2018 r. - Podpisywanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne. 19 lutego – 23 marca 2018 r. - Przyjmowanie nowych wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019. 26 marca – 6 kwietnia 2018 r. - Weryfikacja wniosków przez przedszkola - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. 16 kwietnia 2018  r. godz. 9.00 - Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach. 20 kwietnia – 30 kwietnia 2018 r. - Podpisywanie umów dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu. 1

18 02. 2018

Witamy na nowej stronie!

Witamy na naszej nowej stronie, gdzie znajdą Państwo wszystkie kluczowe informacje na temat działalności naszego Żłobka i Przedszkola “Chatka Maluszka”. Wierzymy, że zamieszczone tu dane okażą się pomocne i wyczerpujące. W razie dodatkowych pytań, serdecznie zachęcamy do kontaktu przez nasz formularz kontaktowy. Odwiedź nas na Facebooku Zdjęcia żłobka Zdjęcia przedszkola