Aktualności z Chatki

11 03. 2020

!! Ogłoszenie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Drodzy Rodzice! W związku z decyzją Rządu wszystkie placówki od poniedziałku tj. 16.03.2020r są zamknięte na okres dwóch tygodni do 25.03.2020r. W czwartek oraz w piątek nasze przedszkole pełni dyżur w związku z czym prosimy aby, w miarę możliwości, dzieci pozostały w domu. Decyzją Dyrekcji oraz Kuratorium dzieci z objawami chorobowymi (nawet KATAR, KASZEL) nie będą przyjmowane na teren placówki.

17 02. 2020

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Harmonogram rekrutacji Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach: 10 lutego – 20 lutego 2020r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021r; 24 lutego – 28 lutego 2020r. – podpisywanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkole; 02 marca - 31 marca 2020 r. – wydawanie i składanie przez rodziców wniosków wraz z dokumentami    potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym; 02 marca – 01 kwietnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe; 24 kwietnia 2020 r. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Ponadto rodzice, którzy podali we wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową;

3 03. 2019

Terminy REKRUTACJI 2019/2020

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020  PRZEDSZKOLE NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ! KARTĘ ZGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY DOSTARCZAĆ OSOBIŚCIE!  21 lutego – 28 lutego 2019 r.– składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 11 – 22 marca 2019 r. – podpisywanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne. 04 – 29 marca 2019 r.– przyjmowanie nowych wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 04 marca – 10 kwietnia 2019 r. – weryfikacja wniosków przez Przedszkola - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. 26 kwietnia 2019 r. 9.00 - Ogłoszenie wyników rekrutacji. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach / szkołach uczestniczących w rekrutacji, a rodzice, którzy podali we wniosku adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. 29 kwietnia – 10 maj 2019 - Podpisywanie umów dla dzieci nowo przyjętych z Przedszkolem. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu. 13 maja 2019 r. godz. 12.00–

3 03. 2019

Rekrutacja 2019/2020 rozpoczęta.

UCHWAŁA NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 2) przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej. § 2. 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczbę punktów za te kryteria: 1) droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie

18 02. 2018

Rekrutacja 2018/2019

Numer kontaktowy w sprawie rekrutacji: 881 499 141 Publiczne Przedszkole Chatka Maluszka nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Planowane terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 1 lutego – 9 lutego 2018 r. - Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 19 lutego –  2 marca 2018 r. - Podpisywanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne. 19 lutego – 23 marca 2018 r. - Przyjmowanie nowych wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019. 26 marca – 6 kwietnia 2018 r. - Weryfikacja wniosków przez przedszkola - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. 16 kwietnia 2018  r. godz. 9.00 - Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach. 20 kwietnia – 30 kwietnia 2018 r. - Podpisywanie umów dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu. 1

18 02. 2018

Witamy na nowej stronie!

Witamy na naszej nowej stronie, gdzie znajdą Państwo wszystkie kluczowe informacje na temat działalności naszego Żłobka i Przedszkola “Chatka Maluszka”. Wierzymy, że zamieszczone tu dane okażą się pomocne i wyczerpujące. W razie dodatkowych pytań, serdecznie zachęcamy do kontaktu przez nasz formularz kontaktowy. Odwiedź nas na Facebooku Zdjęcia żłobka Zdjęcia przedszkola